Küpsiste kasutamine ja andmekaitsetingimused

Käesolev küpsiste kasutamise ja privaatsuspoliitika teavitus (edaspidi teavitus) sisaldab kasulikku infot selle kohta, kuidas ja milleks Digiraamatupidaja OÜ isikuandmeid (andmeid) kogub, töötleb ja jagab. Privaatsuspoliitika lähtub andmekaitse üldregulatsioonist (GDPR – General Data Protection Regulation).

Privaatsuspoliitika eesmärk on kaitsta klientide privaatsust kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega.

„Isikuandmed“ on mis tahes teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, näiteks nimi, aadress, e-posti aadress ning teave meie kodulehe külastuste, sotsiaalmeedia kanalite ja meie teenuste kasutamise kohta.

Kasutades meie veebilehte, nõustute küpsiste kasutamisega ja isikuandmete töötlemise tingimustega nagu on kirjeldatud meie Küpsiste kasutamise- ja privaatsuspoliitikas.

1. Kelle andmeid Digiraamatupidaja OÜ töötleb?

Digiraamatupidaja OÜ on isikuandmete vastutav töötleja ning küsimuste korral kirjuta info@digiraamatupidaja.ee

Digiraamatupidaja OÜ töötleb oma klientide ja kontaktisikute andmeid, kes on avaldanud soovi tarbida meie teenuseid.

2. Kliendi isikuandmete (andmete) töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused

Meie turunduskanalite vabatahtlike kasutajate ja teenuste kasutajate ning klientide (sh klientide esindajate) isikuandmeid töötleme me selleks, et täita nii oma lepingulisi kohustusi kui ka pakkuda potentsiaalsetele klientidele kvaliteetsemat teenust ja informatsiooni.

3. Kuidas andmeid kogutakse

Üldjuhul kogume me isikuandmeid otse andmesubjektidelt ja nende nõusolekul. Lisaks sellele kasutame me automaatseid andmekogumisvahendeid, sealhulgas küpsiseid ja muid jälgimisvahendeid, et optimeerida meie kodulehe kasutajakogemust ja pakkuda klientidele paremaid teenuseid.

Küpsised ja pikslisildid ning nendest vabanemine

Küpsis (cookie) on väikesemahuline tekstifail, mille veebiserver saadab kasutaja veebilehitsejale ja mis salvestatakse kasutaja arvuti kõvakettale ning mis võimaldab meelde jätta kasutaja eelistused nagu kirjasuurus, suhtluskeel, seadmeinfo, külastusstatistika jms

Kõik veebisirvijad on vaikimisi seatud küpsiseid lubama, kuid veebisirvija seadeid saab üldjuhul muuta selliselt, et veebilehitseja keeldub küpsistest täielikult, blokeerib kolmandate isikute küpsised või teavitab kasutajat igast saadetud küpsisest.

Pikslisildid on väikesed veebisaidi koodilõigud, mis võimaldavad veebilehtedel küpsiseid lugeda ja paigaldada. Need käivituvad, kui kasutaja avab e-kirja või saabub veebisaidile, misjärel laaditakse alla kolmandate isikute küpsiseid või registreeritakse, et kasutaja on e-kirja avanud.

Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Vastava soovi korral peab kasutaja muutma oma veebilehitseja seadeid.

Juhendid enamkasutavate veebisirvijate seadistamiseks:

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835

Crome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Clear%20Recent%20History

Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy

Safari: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Küpsiste blokeerimisel peab kasutaja arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi enam kasutajale kättesaadavad olla.

4. Digiraamatupidaja OÜ poolt töödeldavad isikuandmed (sh andmed)

Digiraamatupidaja OÜ võib töödelda järgmisi isikuandmeid (sh andmeid):

  • kontaktanded – nimi, e-posti aadress ja telefoninumber
  • automaatselt kogutavad andmed – kasutaja veebibrauserilt saadud andmed, sealhulgas brauseri liik, seadme tüüp, suhtluskeel, veebisaidi aadress, kust kasutaja saabus, milliseid sisulehti uuris ning kasutaja IP-aadress ja muud liiklusandmed.
  • kasutaja toimingud seoses Digiraamatupidaja OÜ e-kirjadega – sealhulgas andmed selle kohta, millised kirjad ning millal ja kuidas kasutaja avas.
  • muud isikuandmed – mille te olete teinud avalikult kättesaadavaks või meile kättesaadavaks kolmandate isikute sotsiaalvõrgustikes nagu Facebook jt.

Digiraamatupidaja OÜ ei jaga kliendi isikuandmeid kolmandatele osapooltele. Erandiks on pangalinkide kasutamine, kus me edastame maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

5. Turvalisus ja andmetele ligipääs

Rakendame erinevaid turvameetmeid vältimaks sinu andmete lubamatut hävimist, kaotsiminekut, muutmist, lubamatut avalikustamist või juurdepääsu võimaldamist. Isikuandmetega seotud rikkumised dokumenteeritakse. Ohu korral teavitatakse seadusega nõutud korras Andmekaitse Inspektsiooni ja sind.

6. Andmete säilitamine

Säilitame sinu andmeid üksnes seni, kuni on täidetud andmete kogumisega seotud eesmärk, seal hulgas võivad olla õiguslikud, raamatupidamislikud, tarbijavaidluslikud või raporteerimise kohustused.

Säilitusaja määramisel võtame arvesse andmete hulka, olemust, tundlikkust, potentsiaalset riski lubamatu kasutuse korral, avalikuks saamise riski ja töötlemise põhjuseid. Samuti seda, kas andmete kogumise eesmärk on saavutatav ka teisiti, ning seaduslikke kohustusi.

Raamatupidamislikel ja teistel seaduslikel põhjustel peame hoidma klientide põhiandmeid (isiku-, kontakt-, finants- ja ülekandeandmeid) vähemalt seitse aastat peale kliendisuhte lõppu.

Teatud tingimustel on sul õigus sinuga seotud andmete kustutamisele. 

Teatud juhtudel võime sinuga seotud personaalandmed muuta anonüümseks (nii et neid pole enam võimalik sinuga seostada – anonüümimine), nt statistilise andmeanalüüsi eesmärgil. Sellistel juhtudel võime seda infot kasutada ajaliselt piiramatult sind sellest teavitamata.

7. Kliendi (andmesubjekti) õigused

Kliendil on õigus pääseda ligi Digiraamatupidaja OÜ poolt töödeldavatele Kliendi enda isikuandmetele ja õigus nõuda ebatäpsete isikuandmete parandamist.

Kui Kliendil on küsimusi oma õiguste kohta või on ta arvamusel, et Digiraamatupidaja OÜ on tema isikuandmete (andmete) töötlemisel rikkunud tema õigusi, peaks ta kindlasti ühendust võtma e-posti aadressil info@digiraamatupidaja.ee.

Kui te ei soovi saada Digiraamatupidaja OÜ turundusteateid, on teil võimalik neist loobuda, järgides iga turundusteate jaluses olevaid loobumisjuhiseid või võttes ühendust meie kontakti lehe kaudu.

Andmesubjekti õigused

  • Parandamisõigus – on andmesubjekti õigus nõuda, et temaga seotud ebaõiged isikuandmed põhjendamatu viivituseta parandataks.
  • Kustutamisõigus – on andmesubjekti õigus nõuda, et tema isikuandmed põhjendamatu viivituseta kustutataks, kui on täidetud teatud lisatingimused.

Teatud juhtudel on andmesubjektil õigus piirata enda isikuandmete töötlemist.

Andmesubjektil on õigus tutvuda isikuandmetega, mida me tema kohta säilitame ja mida ta on meile andnud ning õigus edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale, kui see on tehniliselt võimalik ning töötlemine toimub nõusoleku või lepingu alusel ja automatiseeritult.

Andmesubjektil on õigus oma konkreetsest olukorrast lähtudes esitada igal ajal vastuväiteid enda isikuandmete töötlemise suhtes, mis toimub õigusaktide vastavate sätete alusel, sealhulgas nende sätete alusel toimuva profiilianalüüsi suhtes.

Kui õigusaktidest ei tulene teisiti, on andmesubjektil õigus, et tema kohta ei tehtaks otsust, mis põhineb üksnes automatiseeritud töötlusel, sealhulgas profiilianalüüsil, ning loob andmesubjektile õiguslikke tagajärgi või avaldab talle märkimisväärset mõju.

Kui isikuandmete töötlemise aluseks on andmesubjekti nõusolek, on andmesubjektil õigus see nõusolek igal ajal tagasi võtta, ilma et see mõjutaks enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.

Kui soovite kasutada nimetatud õigusi, palume võtta meiega ühendust.

Kui Digiraamatupidaja OÜ pakutud lahendus ei rahulda teid, siis on teil õigus pöörduda Eesti Vabariigi Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole.

8. Muud sätted

Digiraamatupidaja OÜ võtab õiguse Küpsiste kasutamist ja privaatsuspoliitikat ühepoolselt muuta. 

Käesolevale Küpsiste kasutamisele ja privaatsuspoliitikale kohalduvad Eesti Vabariigi seadused. Poliitikast tulenevad vaidlused või nõuded lahendatakse Tartu Maakohtus.