Raamatupidamise seadus (lühend – RPS) § 18. (1) Bilanss on raamatupidamisaruanne, mis kajastab teatud kuupäeva seisuga raamatupidamiskohustuslase finantsseisundit (vara, kohustisi ja omakapitali).

Raamatupidamiskohustuslane (välja.arvatud RTJ 2 punktis 12 nimetatud raamatupidamiskohustuslane, näiteks krediidiasutused, kindlustusandjad, investeerimisühingud), kes koostab oma raamatupidamise aastaaruande vastavalt Eesti finantsaruandluse standardile, peab kasutama raamatupidamise seaduse lisas 1 esitatud bilansiskeemi.

Bilanss koosneb kahest poolest, mille vasakut poolt nimetatakse aktivaks ja paremat poolt passivaks.

bilanss

Bilansi aktivas kajastatakse ettevõtte varasid ning passivas nende varade katteallikaid ehk kust need varad on saadud.

Bilansi aktiva ja passiva elemente nimetatakse bilansikirjeteks.

Aktivakirjed iseloomustavad ettevõtja käibe– ja põhivara koostist.

Passivakirjed iseloomustavad ettevõtja kohustiste ja omakapitali koostist.

Ettevõttes toimuvad majandusoperatsioonid toovad kaasa muutusi bilansi kirjetes. Arvestuses tuleb alati lähtuda asjaolust, et iga majandustehing muudab vähemalt kahte bilansikirjet, millega kaasneb kas bilansi struktuuri või bilansimahu muutus.

Algbilanss

Raamatupidamist alustatakse algsaldode lisamisega.

RPS § 26. Raamatupidamiskohustuslase aruanded tema asutamisel, likvideerimisel ja lõpetamisel

(1) Raamatupidamiskohustuslase asutamisel või raamatupidamise kohustuse tekkimisel koostab raamatupidamiskohustuslane algbilansi, kus kajastub tema vara, kohustiste ja omakapitali suurus enne majandustegevuse alustamist või enne raamatupidamise kohustuse tekkimist.

Sissemakseta asutatud osaühingu osakapitali esmane kajastamine sõltub sellest, kas ja kuidas on sissemakse tasumise kohustus märgitud firma asutamisel. Võimalik on, et sissemakse tasumiseks on mingi kindel tähtaeg aga ka variant, kus sissemakse tegemiseks pole tähtaega määratud.

Kui sissemakse tegemiseks on määratud konkreetne tähtaeg, siis esmakanne peab kajastama nii osakapitali, kui ka omaniku võlga firmale.

 • D Nõue osaniku vastu 2500

 • K Osakapital 2500

Kui aga sissemakse tegemiseks pole konkreetset tähtaega määratud, siis tuleb tehingut kajastada sissemaksmata osakapitalina.

 • K Sissemaksmata osakapital -2500

 • K Osakapital 2500

Sissemaksmata osakapital on miinusmärgiga või deebetis ja bilanss jääb nulli.

Osakapitali arvele võtmine, kui see tasutakse osaühingu asutamisel.

 • D Arveldusarve 2500

 • K Osakapital 2500

Bilansi skeem

Bilansi skeemi leiad Raamatupidamise seaduse Lisa 1-st.

Sinise ja tärniga * on kirjed, mida RPS § 18 lõike 31 kohaselt peab mikroettevõtja bilansis esitama.

*VARAD

*Käibevarad

Raha
Finantsinvesteeringud
Nõuded ja ettemaksed

  1. Nõuded ostjate vastu
  2. Nõuded seotud osapoolte vastu
  3. Maksude ettemaksed ja tagasinõuded
  4. Muud nõuded
  5. Ettemaksed

Varud

  1. Tooraine ja materjal
  2. Lõpetamata toodang
  3. Valmistoodang
  4. Müügiks ostetud kaubad
  5. Ettemaksed varude eest

*Kokku käibevarad

*Põhivarad

Finantsinvesteeringud
Nõuded ja ettemaksed

  1. Nõuded ostjate vastu
  2. Nõuded seotud osapoolte vastu
  3. Maksude ettemaksed ja tagasinõuded
  4. Muud nõuded
  5. Ettemaksed

Kinnisvarainvesteeringud
Materiaalsed põhivarad
Immateriaalsed põhivarad

*Kokku põhivarad

*KOKKU VARAD

*KOHUSTISED JA OMAKAPITAL

*KOHUSTISED

*Lühiajalised kohustised

Laenukohustised
Võlad ja ettemaksed

  1. Võlad tarnijatele
  2. Võlad töövõtjatele
  3. Maksuvõlad
  4. Muud võlad
  5. Tulevaste perioodide tulud
  6. Muud saadud ettemaksed

*Eraldised

  1. Garantiieraldis
  2. Maksueraldis
  3. Muud eraldised

*Kokku lühiajalised kohustised

*Pikaajalised kohustised

Laenukohustised
Võlad ja ettemaksed

  1. Võlad tarnijatele
  2. Võlad töövõtjatele
  3. Maksuvõlad
  4. Muud võlad
  5. Tulevaste perioodide tulud
  6. Muud saadud ettemaksed

*Eraldised

  1. Garantiieraldis
  2. Maksueraldis
  3. Muud eraldised

*Kokku pikaajalised kohustised

*KOKKU KOHUSTISED

*OMAKAPITAL

*Aktsiakapital või osakapital nimiväärtuses
Registreerimata aktsiakapital või osakapital
*Sissemaksmata osakapital
Ülekurss
Oma aktsiad või osad
Kohustuslik reservkapital
Muud reservid
Muu omakapital
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)
Aruandeaasta kasum (kahjum)

*KOKKU OMAKAPITAL
*KOKKU KOHUSTISED JA OMAKAPITAL

Raamatupidamise sisseseadmine maksab 1€/1kanne
E-kursus Raamatupidamine algajale, juhile, osanikule